Results - Master's Studies

M.Sc. Biochemistry

M.Sc. Biotechnology

M.Sc. Zoology

M.Sc. Chemistry

M.Sc. Statistics

M.Sc. Botany

M.Sc. Wildlife Management